ตำแหน่งงานว่าง

ประกาศรับสมัครงาน (อัปเดตข้อมูล วันที่ 17 มีนาคม 2021)

บริษัทในเครือยูไนเต็ดกรุ๊ป (บริษัท ยูไนเต็ดฟีดดิ้ง จำกัด, บริษัท ยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จำกัด, บริษัท เขามะกอก จำกัด, บริษัท เขามะกอกนวัตกรรม จำกัด) ผู้นำตลาดด้านอาหารลูกสุกร กำลังพัฒนาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุกรและเกษตรกรรมยั่งยืน

เปิดรับสมัครผู้ที่จะร่วมแรงร่วมใจสร้างนวัตกรรมในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจในเครือข่าย ในหน้าที่ดังต่อไปนี้:

                                     

ผู้เชี่ยวชาญระบบบัญชี                                                                                                            

ACCOUNTING SYSTEM SPECIALIST

บทบาท  : พัฒนาระบบของธุรกิจเดิมและจัดตั้งระบบบัญชีของธุรกิจใหม่

        หน้าที่

        -           ร่าง ระบบเอกสารทางบัญชี  กระบวนการทำบัญชี  รหัสบัญชี การกระทบยอด  และการปิดบัญชี

รายงานวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต รายงานกระแสเงินสด รายงานงบประมาณรายจ่าย เสนอผู้ประกอบการ

   -            ดำเนินการจัดตั้งระบบ ERP สำหรับธุรกิจใหม่ หรือ ทำคู่กับระบบเดิม

        -           ตรวจสอบระบบการทำงานเพื่อพัฒนาประสิทธิผล

คุณสมบัติ

         -             วุฒิปริญญาตรี บัญชี

         -        ประสบการณ์เป็นสมุห์บัญชี ของกิจการที่มีการซื้อผลิตและจำหน่าย และการ IMPLEMENT ระบบ ENTERPRISE RESOURCE PLANNING

 

                                     

ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาระบบสารสนเทศ

IT PROJECT SPECIALIST

บทบาท  : พัฒนาประสิทธิผลของระบบห่วงโซ่อุปทานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้าที่

         -             วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการทำงานและการพัฒนาโปรแกรมและซอฟท์แวร์ต่าง ๆ

         -             ประเมินซอฟท์แวร์ และ แอพพลิเคชั่น เพื่อนำมาใช้งานพัฒนากระบวนการของบริษัทฯ

         -             พัฒนาทดสอบและประเมินผลซอฟท์แวร์ จัดเตรียมคู่มือการใช้งาน

         -             ฝึกอบรมผู้ใช้งานให้ทำงานได้ประสิทธิผล

คุณสมบัติ

         -             วุฒิปริญญาตรี MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM           

         -             ประสบการณ์ ในการ IMPLEMENT ระบบ ENTERPRISE RESOURCE PLANNING    

 

 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสรรหาบุคลากร

TALENT ACQUISITION SPECIALIST                          

บทบาท: ขับเคลื่อนการเติบโตขององค์กรด้วยการสรรหาผู้ที่มีความกระตือรือร้นทำงาน พร้อมร่วมแรงร่วมใจกับทีมงานพัฒนางานที่ทำให้กับลูกค้า จนให้เป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้นำในอนาคตขององค์กร

หน้าที่                                                         

         -             วางแผนอัตรากำลังคนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์กร

         -             ดำเนินกิจกรรมในการสรรหาพนักงาน

         -             ร่วมสัมภาษณ์และคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าทำงานในองค์กร

         -             ร่วมสัมภาษณ์พนักงานที่ลาออกจากงานเพื่อพัฒนานโยบายด้านทรัพยากรบุคคล

         คุณสมบัติ

         -             วุฒิปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์ / ภาษาศาสตร์  เศรษฐศาสตร์ / การจัดการ

         -         มีผลงานในการสรรหา TECHNICIAN และ PROFESSIONAL เพื่อพัฒนาเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้นำในอนาคต

 

                                     

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้และการพัฒนา

LEARNING & DEVELOPMENT SPECIALIST          

บทบาท: ขับเคลื่อนการเติบโตขององค์กรโดยการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้และทักษะที่พนักงานต้องมีในการทำงานการขึ้นเป็นผู้เชี่ยวชาญ และผู้นำในอนาคต

        หน้าที่

         -             ร่วมกับผู้นำสายงานทั้งหลาย วิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) ระหว่างบทบาทหน้าที่ ปัจจุบันและอนาคตกับสมรรถนะของพนักงาน มาวางแผนการพัฒนาพนักงานและทีมงาน

         -             ร่วมกับผู้นำสายงานทั้งหลายสร้างหลักสูตรในการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ

         -             วางแผนและดำเนินการฝึกอบรมพนักงานทั้งองค์กร ให้เพิ่มสมรรถนะตามหน้าที่ปัจจุบันและอนาคต

         -             ดำเนินการพัฒนาพนักงานตามแผนให้บรรลุผลตามเจตนาภายใต้งบประมาณที่กำหนด

คุณสมบัติ

         -             วุฒิปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์ / ภาษาศาสตร์  เศรษฐศาสตร์ / การจัดการ

         -         ประสบการณ์ พัฒนา TECHNICIAN และ PROFESSIONAL ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้นำ

 

ท่านที่สนใจร่วมงาน กรุณาส่ง

1. จดหมายสมัครงาน เรียนผู้จัดการฝ่ายทรัพยาการมนุษย์

2. ประวัติการทำงาน พร้อมหนังสือรับรองการทำงานและชื่อเบอร์โทรบุคคลอ้างอิง

3. หลักฐานการศึกษา

4. รูปถ่าย

มาที่ job@unitedfeeding.com

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ เบอร์ 02-272-2820-9 ต่อ 11

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Visitors: 39,659